ตัวเลขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ภาคตะวันออกในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง จากการเปิดเผยของดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เมื่อวันที่9 มกราคม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม ได้ทำหนังสือไปถึง นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี และกระทรวงแรงงาน เพื่อขอให้ทางสำนักงานงานประกันสังคมเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิดให้พนักงานในโรงงาน

วันที่ 8 มกราคม ทางจังหวัดได้แจ้งให้ทราบว่า ทาง ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ เหลือรพ ปุณณกันต์ ประธานกรรมการการแพทย์ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ให้มีการจำกัดอยู่ในพื้นที่ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนสุขภาวะของประชาชนทั่วประเทศ 

คณะกรรมการการแพทย์ ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์เชิงรุก (Active case finding) เพื่อการค้นหาผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามระดับความรุนแรงที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) มีคำสั่ง 

โดยใช้การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเทคนิค Real time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction(Real time RT-PCR) เพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบการ ซึ่งต้องไม่ได้เป็นผู้รับสิทธิจากหน่วยงานภาครัฐอื่น หรือต้องไม่เคยได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเหตุเกณฑ์ตามกลุ่มเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือการตรวจคัดกรองก่อนหน้านี้

ให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณาจังหวัด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และจัดสรรจำนวนผู้ประกันตน ที่จะได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในสถานประกอบการ โดยให้สำนักงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ เป็นค่าตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่สถานพยาบาลในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ตามระเบียบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าตรวจวิเคราะห์และให้บริการ หรือตามที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด

ทั้งนี้ให้สถานพยาบาลจัดส่งข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ให้สำนักงานประกันสังคมตามรูปแบบที่กำหนด

ข่าว : มติชน

ที่มา : https://slotxo-game.vip/